مقایسه کن
انگشتر عقیق زرد و حکاکی حسین و منی و انا من حسین و رکاب صفوی